ako to funguje?

Ako to funguje? Ak ste sa rozhodli, že si chcete postaviť dom presne podľa svojich predstáv, kontaktujte nás mailom alebo telefonicky. Dohodneme si stretnutie, najlepšie priamo na pozemku, kde si prejdeme Vaše požiadavky a dostupnú dokumentáciu. Následne Vám pošleme cenovú ponuku podľa dohodnutého rozsahu prác. Po schválení cenovej ponuky a uhradení zálohovej faktúry začíname pracovať na architektonickej štúdii.

ČO JE POTREBNÉ ZABEZPEČIŤ PRED ÚVODNÝM STRETNUTÍM:

– zameranie pozemku (polohopis + výškopis) s vyznačením inžinierskych sietí a  susedných budov vo formáte .dwg
– miestne regulatívy a usmernenia (max. výška zástavby, podlažnosť, index zastavanosti, typ strechy,  odstupy a pod.)
– geologický prieskum (únosnosť zeminy pre návrh zakladania stavby)
– požiadavky na dom (zastavaná plocha, podlažnosť, počet a orientačná veľkosť priestorov a pod.)

Architektonická štúdia – počas tohto stupňa sa budeme snažiť navrhnúť dom na základe Vašich požiadaviek a  umiestniť ho čo najefektívnejšie na pozemok. Pri umiestnení kladieme dôraz na orientáciu na svetové strany, aby sme dosiahli čo najoptimálnejšie oslnenie rodinného domu. Z toho vyplýva aj celkový pôdorysný tvar a rozloženie hmôt. Následne dolaďujeme dispozičné riešenie a celkový architektonický výraz domu. Všetky tieto kroky samozrejme s Vami vždy konzultujeme a overujeme s pomocou situácií, pôdorysov a 3d vizualizácií. Všetky Vaše pripomienky a zmeny by mali prebehnúť v tejto fáze, v neskorších stupňoch by to mohlo byť časovo aj finančne náročnejšie.
Po schválení a dokončení štúdie začíname pracovať na ďalšom stupni. Ak je to potrebné, pripravíme Vám dokumentáciu, na základe ktorej Vám príslušný úrad vydá územné rozhodnutie.
Ak územné konanie nie je nutné, pokračujeme na projekte na stavebné povolenie.

Projekt na stavebné konanie – v tomto stupni sa riešia konštrukčno-technické parametre stavby v spolupráci s konkrétnymi profesiami. O všetkých zmenách, ktoré môžu vyplynúť z technického riešenia, Vás budeme informovať a konzultovať ich s Vami. Výsledkom je dokumentácia, na základe ktorej Vám bude vydané stavebné povolenie.
V prípade dohody sa pri jednoduchých stavbách možné vypracovať jednostupňový projekt (zlúčenie projektu na stavebné povolenie s realizačným projektom). Rizikom tohto riešenia je väčšia pracnosť na zmenách v prípade pripomienok zo strany stavebného úradu. Rovnako tak menšia podrobnosť dokumentácie môže spôsobiť problémy neskúseným stavebným firmám (čiastočne sa dá riešiť kvalitým stavebným dozorom). Výhodou je finančná a časová úspornosť. V prípade štandardnej dvojstupňovej dokumentácie sa po vydaní stavebného povolenia začíname pracovať na realizačnej dokumentácii.

Realizačná dokumentácia – v tomto stupni dopracujeme dokumentáciu v podrobnosti a detailnosti, aby sa podľa nej dal pripraviť a dokončiť Váš dom. Zároveň slúži ako podklad pre cenové ponuky stavebných firiem.