rozsah prác

STUPNE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE:

Architektonická štúdia – je najdôležitejšia časť projektu, keďže v nej sa rozhodne o celkovom vzhľade a dispozícii budúcej stavby.
Klient získa predstavu o dispozičnom, hmotovom, výtvarnom, materiálovom a konštrukčnom riešení stavby, ako aj predbežných ekonomických ukazovateľoch.
Štúdia slúži ako podklad pre projekt na územné konanie, resp. projekt na stavebné konanie. Štúdia obsahuje situáciu s osadením stavby na pozemku, pôdorysy všetkých podlaží, schematické rezy, 3d vizualizácie exteriéru.

Dokumentácia na územné konanie – ak si to podľa stavebného zákona parametre stavby vyžadujú je potrebné spracovať dokumentáciu na územné konanie. Obsahuje polohopisné a výškové osadenie navrhovanej stavby v území s vyznačením vzťahov k okoliu. Obsah ustanovuje vykonávacia vyhláška. Výsledkom je vydanie územného rozhodnutia.

Projekt na stavebné konanie – slúži ako podklad stavebnému úradu na posúdenie navrhovanej stavby a jej súladu s podmienkami územného rozhodnutia. Projekt potrebný na stavebné povolenie obsahuje architektonickú časť, ako aj všetky profesie (statika, zdravotechnika, vykurovanie, elektroinštalácia, plynoinštalácia, požiarna ochrana..) Presný obsah ustanovuje vykonávacia vyhláška. Výsledkom je vydanie stavebného povolenia.

Projekt na uskutočnenie stavby (realizačná dokumentácia) – je dopracovanie dokumentácie na stavebné povolenie do takej miery, ktorá poskytuje zhotoviteľovi stavby dostatočný podklad na prípravu a uskutočnenie celej stavby a na kalkuláciu stavebných nákladov.

V prípade dohody s investorom je pri jednoduchých stavbách možné vypracovať jednostupňový projekt (zlúčenie projektu na stavebné povolenie
s realizačným projektom).